UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat mogelijk aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënt worden vernietigd.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

COOKIEGEBRUIK WEBSITE

De website van Amabile praktijk voor energetische therapie gebruikt enkel functionele cookies.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

-Behandeling bij kinderen

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met ouders.

-Cliëntendossier

De therapeut houdt een cliëntendossier bij.

-Een afspraak annuleren

De annulering van de afspraak dient 24 uur van te voren telefonisch/per app op 06-55175826 gemeld te worden. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten in rekening gebracht.

-Informatie verstrekken

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

-Geheimhouding

Alle cliënt gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de therapeut geruime tijd zorgvuldig bewaard in afgesloten dossierkast. Er worden geen cliënt gegevens, van welke aard dan ook, aan derden vertrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

-Betaling en zorgverzekeraar

• De verwachte duur van behandelingen is gemiddeld 5-6 behandelingen

• De kosten bedragen €79,50 voor een consult van 45 tot 60 minuten.

Betalingswijze van de behandeling is op rekening of contant per consult.

Na elke behandeling ontvangt u een factuur per mail of per post met een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien u, of uw kind aanvullend verzekerd is, kunt u de factuur bij de zorgverzekeraar indienen. De zorgverzekeraar betaalt de vergoeding niet rechtstreeks uit aan praktijk Amabile, maar betaalt de vergoeding aan u uit. Op de website van de beroepsvereniging VBAG is te lezen welke zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Ook kunt u dit zelf bij uw zorgverzekeraar navragen. Alleen consulten energetische therapie vallen onder deze vergoeding regel.

-Beëindigen van de behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

-Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.