Algemene Voorwaarden

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Behandeling bij kinderen

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met ouders.

Cliëntendossier

De therapeut houdt een cliëntendossier bij.

Een afspraak annuleren

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Dit kan telefonisch of per app op 06-55175826 gemeld te worden. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten in rekening gebracht.

Informatie verstrekken
  • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
  • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
  • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Geheimhouding

Alle cliënt gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de therapeut geruime tijd zorgvuldig bewaard in afgesloten dossierkast. Er worden geen cliënt gegevens, van welke aard dan ook, aan derden vertrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Betaling en zorgverzekeraar
  • De verwachte duur van behandelingen is gemiddeld 5-6 behandelingen
  • De kosten bedragen €79,50 voor een consult van 45 tot 60 minuten.
  • Betalingswijze van de behandeling is op rekening of contant per consult.
  • Na elke behandeling ontvangt u een factuur per mail of per post met een betalingstermijn van 14 dagen.

Beëindigen van de behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, GAT geschillencommisie, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de CAT.

Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging CAT: https://catcollectief.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/